STUDIA PODYPLOMOWE: AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), auditu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Studia są organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) przy współpracy Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ), Grupy PKP, Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, CENZIN sp. z o. o. oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (IIA).

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Studia podyplomowe są realizowane w terminach od:

 • marca do stycznia (9 miesięcy) lub
 • października do czerwca (9 miesięcy).

Absolwenci studiów podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej”:

 • posiadają wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości;
 • posiadają wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu wewnętrznego systemu kontroli i auditu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015;
 • otrzymują, po uprzednim zdaniu egzaminu zewnętrznego,Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015;
 • otrzymują wsparcie merytoryczne CCJ (Centrum Certyfikacji Jakości) WAT (Wojskowa Akademia Techniczna),
 • otrzmują niezbędną wiedzę do pracy na stanowisku Koordynatora WSK (Wewnętrznego Systemu Kontroli),
 • otrzymują niezbędną wiedzę oraz merytoryczne przygotowanie do zdania międzynarodowych egzaminów branżowych w tym CIA (Certified Internal Auditor).

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • system kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej;
 • standardy audytu wewnętrznego i kodeks etyki audytora zgodnie ze standardami IIA;
 • zarządzanie ryzykiem i planowanie w audycie wewnętrznym;
 • podstawy zarządzania organizacją – wybrane zagadnienia;
 • prawo administracyjne, kodeks pracy, prawo podatkowe, kodeks spółek handlowych – wybrane aspekty;
 • finanse i system finansów publicznych w Polsce i UE;
 • rachunkowość finansowa i budżetowa w aspekcie audytu i kontroli;
 • system kontroli finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie;
 • sprawozdawczość i analiza jednostek gospodarczych;
 • kontrola zamówień publicznych – wybrane zagadnienia;
 • metodyka procesu audytu i kontroli;
 • audyt systemów informatycznych i projektów finansowych ze środków UE;
 • analiza śledcza i podstawy polityki antykorupcyjnej;
 • podstawowe wymagania AQAP 2110:2016, w tym normy PN-EN ISO 9001:2015;
 • audit wewnętrzny wg wytycznych PN-EN ISO 9001:2015;
 • auditor – rola i zakres odpowiedzialności, cechy auditora;
 • planowanie auditu – wykorzystanie formularzy i list kontrolnych;
 • prowadzenie auditu – spotkanie otwierające, metody auditowania, próbkowanie, zasady zadawania pytań, ocena dowodów, identyfikacja i analiza niezgodności, ustalenia z auditów, spotkanie zamykające;
 • dokumentacja auditu – obszary do doskonalenia, niezgodności, planowanie działań korygujących, wnioski z auditu, raport z auditu;
 • ćwiczenia praktyczne w powyższym zakresie,
 • WSK – kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym stanowiąca istotny element polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym,
 • Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów branżowych w tym CIA (Certified Intenal Auditor).

Kandydaci na studia podyplomowe powinni:

 • legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister).

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych i pozytywnym zdaniu egzaminów końcowych słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015, oraz WSK;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej).
 • Potwierdzenie ukończenia kursu przygotowawczego do egzaminów międzynarodowych branżowych w tym CIA (Certified Internal Auditor).

 

PROCES DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (w formule sobota-niedziela) w łącznym wymiarze 250 godzin lekcyjnych.


V edycja studiów rozpoczyna się z dniem 26 września 2020 roku o godzinie 8:00!


Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” przyjmowane są do dnia 26.09.2020 roku. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na przedmiotowe studia składa bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (bud. 135 pok. 2.02, w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa – z dopiskiem „Studia podyplomowe „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” następujące dokumenty:

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje przejście procesu rekrutacji oraz kolejność złożenia dokumentów.


Cena za semestr studiów wynosi 2.150 PLN (na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia na raty).


Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów uzyskać można u Kierownika Studiów Podyplomowych: dr. Mieczysława MAGIERSKIEGO (tel. 261-839-949 lub +48 506-119-707, e-mail: mieczyslaw.magierski@wat.edu.pl).


Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

Z dopiskiem „Studia podyplomowe: Audyt i kontrola wewnętrzna
w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej"

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa


Konto bankowe:

Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem Audyt i Kontr. wew.org, subkonto 700-1500-40-006